Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží

 

 

 

Informace o zboží a ceně, uváděné prodávajícím v nabídce internetového obchodu, jsou závazné. Fotografie uvedené v e-shopu odpovídají prodávanému zboží s výjimkou ilustračních fotografii. Ceny zboží jsou uváděny včetně všech všech daní a DPH, bez nákladů na dodání zboží.

 

Informace o zboží na e-shopu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti zboží dodat, zejména z důvodů vyšší moci.

 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

Doručování zboží.

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou dodací lhůtu. Jeli u zboží uvedeno /skadem/  prodávající odešle zboží nejpozději do dvou pracovních dnů, ale jeho prioritou je co nejvčasnější odeslání zboží. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

 

Doklady ke zboží zejména daňový doklad odešle prodávající kupujícímu v dodávce se zbožím.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. A to bez ohledu na způsob převzetí zboží čí provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu , aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy kupující doručí prodávajícímu zboží ve 14 denní lhůtě.

Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno kompletní v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení a poškození, náklady na vracení nese kupující. Kupující nepřebírá vrácené zboží na dobírku.

Kupující nemusí udávat důvod z kterého od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění a urychlení komunikace je vhodné k odstoupení od smlouvy uvést číslo nákupního dokladu a způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží.do 10dnů od odstoupení od smlouvy a to dohodnutým způsobem mezi oběma stranami.

 

Jeli vrácené zboží poškozeno nebo jiným způsobem snížena jeho hodnota  má prodávající možnost uplatnit nárok na snížení hodnoty  ceny a započíst jej na vrácenou částku.

 

 

Reklamace, kupující uplatňuje reklamaci vždy u prodávajícího bez zbytečných odkladu od zjištění závady, osobně nebo zasláním kupujícímu. Kupující k reklamaci musí uvést  kontaktní údaje, popis závady, požadavky na způsob vyřízení reklamace, doporučujeme přiložení dokladu o montáži dílu jedná li se náhradní díl určený k montáži v odborném servisu.popřípadě o doklad z diagnostiky.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží , nejlépe dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu , nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva , jako by se jednalo o porušení smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení,dojde li k výměně zboží , uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového výrobku. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku prostřednictvím SMS zprávy nebo emailem.

 

Ochrana osobních údajů, Kupující souhlasí s tím že poskytnuté osobní údaje prodávajícím využity v souladu se zákonem( č.101/200 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím osobám , mimo určeného dopravce za účelem dodání zboží.

 

Ostatní podmínky neuvedené zde se řídí občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb) zákonem o ochraně spotřebitele ( č.634/1992 Sb) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Dokumenty na stažení

Odkaz na dokukment Reklamační protokol Odkaz na dokument Odstoupení od smlouvy

 

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET (PDF)